Transparencia
Transparència

Sobre el CUIMPB

La finalitat del CUIMPB - Centre Ernest Lluch és la gestió del centre permanent de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a Barcelona

Estatuts del CUIMPB

Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch

El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch està constituït per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

El Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i plena capacitat d’obrar de dret públic i privat per al compliment dels seus fins i en conseqüència pot realitzar actes d’administració i disposició de béns, celebrar contractes, assumir obligacions i drets, interposar recursos i accions judicials i administratives, defendre’s en judici i fora d’ell, i en general, realitzar tots els actes necessaris per aconseguir, d’acord amb la legislació aplicable, les finalitats establertes en els Estatuts.

La seu de la Universitat és al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (c/ Montalegre, 5) i al Pati Manning (c/ Montalegre, 7), centre que acull la majoria de les activitats acadèmiques i culturals que organitza la Universitat. L’edifici, inaugurat en 1994, està construït sobre els fonaments de l’antiga Casa de la Caritat, en el barri del Raval.

Com es gestiona el CUIMPB?

Com es gestiona el CUIMPB*

Òrgans de govern

El Consorci està regit pels òrgans següents:

 • El Consell General.
 • El President del Consorci.
 • La Comissió Especial de Comptes.
 • El director acadèmic.
 • El gerent.

Facultats del Consell General

El Consell General és l’òrgan de govern superior del Consorci i té les facultats següents:

 

 • Fixar l’orientació bàsica de les activitats del Consorci dins dels objectius estatutaris i aprovar els plans i programes d’actuació, inversió í finançament generals.
 • Aprovar la plantilla de l’entitat, l’inventari de béns, el pressupost i les seves modificacions i el Compte General.
 • Aprovar el reglament d’organització funcionament dels seus serveis.
 • Aprovar el règim i l’admissió de nous membres del Consorci, autoritzant els convenis o acords corresponents.
 • Aprovar les propostes de modificació d’aquests Estatuts, que hauran de sotmetre’s a la ratificació de les entitats que formen el Consorci.
 • Aprovar la modificació del domicili social.
 • Aprovar el nomenament i cessament del Gerent.
 • Aprovar les propostes de dissolució i liquidació del Consorci, que hauran de sotmetre’s a la ratificació de les entitats que formen el Consorci.
 • Aprovar les operacions de crèdit que ultrapassin el 5% dels recursos ordinàris del pressupost.
 • Alienar, cedir o gravar béns immobles.
 • Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la L. 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l’entitat local amb el caràcter d’indelegable.

Composició del Consell General

Presidència
Lluïsa Moret Sabidó, presidenta de la Diputació de Barcelona
Vicepresidència
Xavier Marcé Carol, regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona
Vocals
Carlos Andradas Heranz, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
Judit Carrera Escudé, directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Daniel Fernández González, director del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona
Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
Matilde Carlón Ruiz, vicerectora de Relacions Institucionals i Programació d’Activitats de la UIMP
Raquel Gil Eiroá, regidora de Promoció Econòmica i Treball de l’Ajuntament de Barcelona 

 

El Consell General, sense perjudici de les delegacions que poguessin efectuar-se, està format per:

 • El rector i un membre del Consell de Govern designat pel rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
 • El president i un diputat de la Diputació de Barcelona.
 • L’alcalde i un regidor de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Dos membres del Consell General del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

El rector de la Universitat, el president de la Diputació i l’alcalde de Barcelona tenen la condició de membres nats del Consorci.

La Presidència del Consell és exercida, alternativament, per períodes biennals, pels membres nats del Consell. La presidència del primer període, correspon al rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo; en el segon període al president de la Diputació i en el tercer període a l’alcalde de Barcelona. Posteriorment, se segueix el mateix ordre per períodes biennals que coincideixen amb l’any natural.

La Vicepresidència és exercida pel membre nat del Consell al qui correspongui la presidència en el període biennal següent. Els membres del Consell que no exerceixin el càrrec de president o de vicepresident, tindran la condició de vocals.

La direcció acadèmica del Consorci correspon al director/a acadèmic/a, designat pel rector de la Universitat internacional Menéndez Pelayo, entre catedràtics o professors titulars de Facultats de qualsevol de les universitats catalanes.

L’organització executiva del Consorci està encapçalada per un gerent, designat pel Consell General, entre persones que tinguin un títol universitari de grau superior.

Qui és qui?

Diputació de Barcelona

 • Lluïsa Moret Sabidó, presidenta de la Diputació de Barcelona
 • Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

 • Carlos Andradas Heranz, rector de la UIMP
 • Matilde Carlón Ruiz, vicerectora de Relacions Institucionals i Programació d’Activitats de la UIMP

Ajuntament de Barcelona

 • Xavier Marcé Carol, regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona
 • Raquel Gil Eiroá, regidora de Promoció Econòmica i Treball de l’Ajuntament de Barcelona

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

 • Judit Carrera Escudé, directora del CCCB
 • Daniel Fernández González, director del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

La Secretaria i la Intervenció del Consorci i dels seus òrgans és exercida per les persones titulars d’aquests càrrecs a l’Administració d’adscripció, o persones en qui deleguin.

 

Directori

Missió, visió i valors

Constitueix la finalitat del Consorci la gestió del Centre Permanent de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo a Barcelona, l’objectiu del qual és servir de seu a Barcelona per a la coordinació i desenvolupament de les activitats pròpies de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, centre universitari d’alta cultura, investigació i especialització en què hi convergeixen activitats de distints graus i especialitats universitàries, que té per missió difondre la cultura i la ciència espanyola, així com fomentar relacions d’intercanvi i informació científica i cultural d’interès internacional i interregional.

Dins del marc d’aquest objectiu general, el Consorci s’especialitza en l’estudi i difusió dels temes relacionats amb les següents matèries:

 

 • Desenvolupament urbà i regional.
 • Descentralització i organització de l’Administració Pública.
 • Àmbits geogràfics amb els que Catalunya i Barcelona tenen unes especials relacions, sigui per raons històricoculturals o de proximitat. En particular, Amèrica Llatina i la regió mediterrània.
 • Economia territorial.
 • Regions i espai europeu.
 • Cooperació al desenvolupament en general.
 • Tècniques de comunicació.
 • Gestió i organització empresarial.